Regulamin strony internetowej

Regulamin firmy U-PROJECT

Poniższy regulamin wchodzi w życie od 14.06.2021 r, aktualizacja 2.06.2022 r

Właścicielem firmy U-PROJECT jest Urszula Świercz Kaczmarek. Firma ma swoją siedzibę pod adresem: 92-701 Borchówka, Borchówka 20, NIP: 728 28 51 059, REGON: 3884151. Kontakt z właścicielem jest możliwy poprzez kontakt telefoniczny: 665 705 982, mailowy: u-project@o2.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odpisujemy na wiadomości w dni robocze od godziny 8 do 16. Usługi firmy świadczone są tylko na terytorium Polski. 

Firma U-Project zajmuje się świadczeniem usług w zakresie grafiki komputerowej oraz sprzedażą gotowych produktów tj. papeteria okazjonalna.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

Definicje

Adres mailowy – adres do poczty elektronicznej Klienta przez niego podany w momencie składania Zamówienia.

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych – PLN, którą Klient jest zobligowany do zapłacenia Sprzedawcy za dany Towar. Ceny są kwotami zarówno netto, jak i brutto, ponieważ firma U-PROJECT jest zwolniona z podatku VAT. 

Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający wysłanie wiadomości do firmy U-PROJECT

Formularz zamówienia – formularz, który pozwala Klientowi na Zamówienie danego Produktu.

Klient / Kupujący / Konsument – pojęcia używane wymiennie, oznaczają osobę lub firmę, która korzysta z usług firmy.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

Produkt / towar- pojęcia używane wymiennie, oznaczają rzecz, która została nabyta przez Kupującego bądź jest w ofercie sprzedaży. 

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.u-project.pl

Sprzedawca – Właściciel sklepu i firmy U-PROJECT, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 728 28 51 059, REGON: 3884151

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie
usług i umowę o dzieło. 

Zamówienie – oświadczenie wyrażonej woli składane przez Klienta za pomocą formularza zamówienia, które jest jednoznaczne z zawarciem Umowy, akceptacją regulaminu firmy.

 

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową 

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies


Informacje ogólne

 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

3. Ceny to wartości wyrażone złotówkach. Ceny są kwotami zarówno netto, jak i brutto, ponieważ firma U-PROJECT jest zwolniona z podatku VAT. 

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.


Zamówienia, czas realizacji i dostawa

Zamówienia można składać bezpośrednio w biurze firmy, na spotkaniach oraz za pośrednictwem Internetu. 

Płatność za zamówienie następuje po wybraniu dogodnej formy płatności. Nie ma możliwości płacenia kartą. 

Wysyłanie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem Umowy kupna-sprzedaży oraz akceptacją regulaminu firmy.

Do zamówienia, które zostaje wysłane, a nie odebrane osobiście doliczana jest opłata za wysyłkę.

Zamówienia wysyłane powierzane są firmie kurierskiej, która jest odpowiedzialna za dostarczenie zamówionego produktu.

Czas realizacji zamówienia jest podawany w dniu potwierdzenia otrzymania zamówienia. Zazwyczaj wynosi do 7 dni roboczych.


Zasady składania zamówienia internetowego


1. Należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, 

2. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.

3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.


Wykonanie umowy sprzedaży 


1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym. 

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą. 

3. W przypadku wyboru przez Klienta: 

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. 

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać natychmiast płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.


Prawo do odstąpienia od umowy


1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

8. Skutki odstąpienia od Umowy: 

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. 

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności za dany/e Produkt/y.

c. Koszt wysyłki oraz zwrotu towaru leży po stronie Klienta.

d. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 

e. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

f. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 

g. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. 

h. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.


Reklamacja


1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. 


 

 

Polityka prywatności i bezpieczeństwa firmy U-PROJECT Urszula Świercz – Kaczmarek

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług firmy U-PROJECT.
 2. Administratorem danych osobowych jest U-PROJECT  z siedzibą 92-701 Borchówka, Borchówka 20. NIP 728 28 51 059, REGON: 3884151.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody oraz w przypadku, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Firma U-PROJECT pozyskuje informacje o użytkownikach i ich działaniach poprzez:

– dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

– poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Pliki cookies

 1. Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej, w plikach cookies dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Pliki cookies wygasają po roku.
 2. Jeśli odwiedzisz stronę logowania bądź zamówienia, utworzymy tymczasowe pliki cookies na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje pliki cookies. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.
 3. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka plików cookies potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Pliki cookies logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, pliki cookies logowania zostaną usunięte.

Osadzone treści z innych witryn

 1. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
 2. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać plików cookies, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

 1. Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
 2. Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Możesz zażądać usunięcia przez nas całości swoich danych osobowych, których jesteśmy w posiadaniu. Nie dotyczy to danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Przekazywanie danych

 1. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu. 
 2. W przypadku założenia konta, jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości. 
 3. Dane Klientów, którzy złożyli zamówienie przekazywane są firmom przewozowym w formie etykiety/listu przewozowego, które są jednocześnie zleceniem dostarczenia przesyłki. Dane są także podawane podmiotom związanymi z płatnościami online, których formę wybiera osoba składająca zamówienie. Firmy te mają swoje Regulaminy i Politykę prywatności oraz Politykę bezpieczeństwa, z którą należy się zapoznać.
 4. Podane przez Klientów dane mogą być przekazane odpowiednim organom władzy, jeśli obowiązujące przepisy prawa tego wymagają.

 

Postanowienia końcowe

 1. Każdy klientów U-PROJECT ma obowiązek korzystania ze strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Tym samym szanując dobra osobiste, prawa autorskie i intelektualne udostępnione na stronie internetowej U-PROJECT oraz osób trzecich.
 2. Zabronione jest dostarczanie treści niezgodnych z prawem.
 3. Klienci są zobowiązani do wprowadzania danych prawdziwych.
 4. Wszelkie treści udostępnione na stronie internetowej  U-PROJECT są chronione prawami autorskimi i zabrania się ich kopiowania oraz udostępniania, jak również modyfikowania.

 

U-PROJECT
Logo

Strona jest w trakcie budowy.

Zapraszamy później.

Za utrudnienia przepraszamy.

Shopping cart